General Sherman & Cecelia Shelman

Photo taken inside Stilesboro Academy depicting Cecelia Stovall Shelman, courtesy of Mireille Saskia Wilson